Statut samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

Vrsta predpisa: statut

Uradni list: 52/2022

Velja od: 16. 4. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1096?sop=2022-01-1096

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=STAT303


<<<