Statut Univerze v Mariboru, Uradno prečiščeno besedilo (UPB 14)

Vrsta predpisa: statut

Uradni list: 100/2023

Naslov angleškega prevoda: Statutes of the University of Maribor (official consolidated text)

Velja od: 30. 9. 2023

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2807?sop=2023-01-2807

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=STAT318