Stavkovni sporazum

Vrsta predpisa: drugo

Uradni list: 79/2023

Naslov angleškega prevoda: Strike Agreement

Velja od: 21. 7. 2023

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2516?sop=2023-01-2516

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG5198