Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. julija 2018 dalje

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 47/2018, (45/2019)

Naslov angleškega prevoda: Declaratory decision on the amount of reimbursement for meals during work

Velja od: 30. 6. 2018

Ne velja od: 30. 6. 2019

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2440?sop=2018-01-2440

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4520


<<<