Uredba o določitvi vloge za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona ’22 – šolajoči v tujini, sporočila izvajalca subvencioniranega izobraževalnega programa o udeležencih, izjave o združitvi digitalnih bonov ’22 in izjave o unovčitvi digitalnega bona ’22

Vrsta predpisa: uredba

Uradni list: 69/2022

Velja od: 17. 5. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1616?sop=2022-01-1616

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8552


<<<