Uredba o kriterijih za določanje količnikov za določitev osnovne plače direktorjev javnih zavodov

Vrsta predpisa: uredba

Uradni list: 26/1994, 5/1997, (11/2004)

Velja od: 3. 6. 1994

Ne velja od: 7. 2. 2004

Opomba: Preneha veljati, uporablja pa se do začetka uporabe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/2002)

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED1475


<<<