Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam s priznano mednarodno zaščito

Vrsta predpisa: uredba

Uradni list: 173/2021

Naslov angleškega prevoda: Decree on the methods and conditions for ensuring the rights of persons with international protection

Velja od: 8. 11. 2021

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3457?sop=2021-01-3457

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8349