Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito

Vrsta predpisa: uredba

Uradni list: 72/2017

Naslov angleškega prevoda: Decree on the methods and conditions for ensuring the rights of persons with international protection

Velja od: 29. 12. 2017

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3497?sop=2017-01-3497

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7189


<<<