Uredba o oblikovanju cen učbenikov

Vrsta predpisa: uredba

Uradni list: 61/2020

Naslov angleškega prevoda: Decree on setting prices for school textbooks

Velja od: 30. 4. 2020

Uporablja se do: 29. 4. 2021

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0931?sop=2020-01-0931

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8031


<<<