Uredba o oblikovanju cen učbenikov

Vrsta predpisa: uredba

Uradni list: 58/2022

Naslov angleškega prevoda: Decree on setting prices for school textbooks

Velja od: 30. 4. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1344?sop=2022-01-1344

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8545


<<<