Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za znanost, izobraževanje in šport Republike Hrvaške o sodelovanju na področju izobraževanja

Vrsta predpisa: uredba

Uradni list: 104/2010 (MP 21/2010)

Naslov angleškega prevoda: Decree ratifying the Protocol between the Ministry of Higher Education, Science and Technology of the Republic of Slovenia, the Ministry of Education and Sports of the Republic of Slovenia and the Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia on Cooperation in the Field of Education

Velja od: 24. 12. 2010

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlmpid=2010158

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5608


<<<