Uredba o sofinanciranju izvedbe praktičnega pouka v kmetijstvu in za usposobitev zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu

Vrsta predpisa: uredba

Uradni list: 20/2022

Naslov angleškega prevoda: Decree on co-financing of practical lessons in agriculture and training of institutes and development centers in agriculture

Velja od: 19. 2. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0368?sop=2022-01-0368

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8399


<<<