Vsebina in oblika diplom GEA College – Visoke šole za podjetništvo

Vrsta predpisa:

Uradni list: 130/2006, (53/2015)

Velja od: 13. 12. 2006

Ne velja od: 17. 7. 2015

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006130&stevilka=5466

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG2696


<<<