Zakon o debirokratizaciji (ZDeb)

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: 3/2022

Velja od: 21. 1. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0014?sop=2022-01-0014

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8346