Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: 206/2021, 52/2022 Odl.US: U-I-25/22-15, 141/2022-ZNUNBZ

Naslov angleškega prevoda: Act on Additional Measures to Stop Spreading and Mitigate, Control, Recover and Eliminate the Consequences of COVID-19

Velja od: 29. 12. 2021

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8506