Zakon o državni statistiki (ZDSta)

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: 45/1995, 9/2001, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.)

Naslov angleškega prevoda: National Statistics Act

Velja od: 19. 8. 1995

Opomba: Državna statistika je strokovno neodvisna dejavnost izvajanja nacionalnega programa statističnih raziskovanj. Državna statistika zagotavlja organom in organizacijam javne uprave, gospodarstvu in javnosti podatke o stanju in gibanjih na ekonomskem, demografskem in socialnem področju ter na področju okolja in naravnih virov. Državna statistika zagotavlja izpolnjevanje mednarodnih obveznosti Republike Slovenije s posredovanjem in izmenjavanjem statističnih podatkov z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami. Državna statistika se izvaja po načelu nevtralnosti, objektivnosti, strokovne neodvisnosti in racionalnosti. Podatki se pridobivajo in posredujejo na podlagi uporabe znanstvenih spoznanj in strokovno ustreznih metod.

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO424


<<<