Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: 36/2020, 49/2020-ZIUZEOP, 61/2020-ZIUZEOP-A, 80/2020-ZIUOOPE

Naslov angleškega prevoda: Act on the Interim Measure of Partial Reimbursement of Wage Compensation

Velja od: 28. 3. 2020

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8181


<<<