Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP)

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: 95/2023

Naslov angleškega prevoda: Act Determining the Interveniton Measures to Remedy the Consequences of the Floods and Landslides in August 2023

Velja od: 2. 9. 2023

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2670?sop=2023-01-2670

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8875