Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE)

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: 80/2020, 98/2020-ZIUPDV, 152/2020-ZZUOOP, 175/2020-ZIUOPDVE, 203/2020-ZIUPOPDVE, 15/2021-ZDUOP, 112/2021-ZIUPGT, 206/2021-ZDUPŠOP

Naslov angleškega prevoda: Act Determining the Intervention Measures to Mitigate and Remedy the Consequences of the COVID-19 Epidemic

Velja od: 31. 5. 2020

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8206


<<<