Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE)

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: 175/2020, 203/2020-ZIUPOPDVE, 15/2021-ZDUOP, 57/2021 Odl.US: U-I-480/20-17, 112/2021-ZIUPGT

Naslov angleškega prevoda: Act Determining the Intervention Measures to Mitigate the Consequences of the Second Wave of COVID-19 Epidemic

Velja od: 27. 11. 2020

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8272