Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: 49/2020, 61/2020, 80/2020-ZIUOOPE, 152/2020-ZZUOOP, 175/2020-ZIUPDVE, 203/2020-ZIUPOPDVE, 15/2021-ZDUOP, 206/2021-ZDUPŠOP

Naslov angleškega prevoda: Act Determining the Intervention Measures to Contain the COVID-19 Epidemic and Mitigate its Consequences for Citizens and the Economy

Velja od: 11. 4. 2020

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8190


<<<