Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO-1)

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: 6/2018

Naslov angleškega prevoda: Adult Education Act

Velja od: 16. 2. 2018

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0222?sop=2018-01-0222

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7641


<<<