Zakon o najetju posojila pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj za izvedbo projekta investiranja v šolski prostor in opremo v Republiki Sloveniji (ZNPSPO)

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: 52/1998

Velja od: 25. 7. 1998

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199852&stevilka=2346

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1007


<<<