Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB)

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: 33/2006-upb1, 49/2020-ZIUZEOP, 142/2020

Naslov angleškega prevoda: Communicable Diseases Act

Velja od: 16. 12. 1995

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO433


<<<