Zakon o osnovni šoli (ZOsn)

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: 12/1996, 33/1997, 59/2001, 71/2004, 23/2005-UPB1, 53/2005, 70/2005-UPB2, 60/2006 (63/2006 popr.), 81/2006-UPB3, 102/2007, 107/2010, 87/2011, 40/2012-ZUJF, 63/2013, 46/2016-ZOFVI-K, 76/2023

Naslov angleškega prevoda: Basic School Act

Velja od: 15. 3. 1996

Opomba: Zakon ureja osnovnošolsko izobraževanje, ki ga izvajajo javne in zasebne osnovne šole ali se izvaja kot izobraževanje na domu. Obvezno osnovnošolsko izobraževanje traja devet let. Z vstopom v 1. razred osnovne šole otrok pridobi status učenca. Učenec zaključi osnovnošolsko izobraževanje, ko uspešno konča 9. razred. Učenec izpolni osnovnošolsko obveznost po devetih letih izobraževanja.

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448


<<<