Zakon o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav (BUSFPI-2)

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: 43/2022 (MP 4/2022)

Naslov angleškega prevoda: Act Ratifying the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the United States of America concerning the Fulbright Exchange Program

Velja od: 9. 4. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-02-0010?sop=2022-02-0010

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8565


<<<