Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1)

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: 3/2013, 46/2014, 46/2016-ZOFVI-K

Naslov angleškega prevoda: School Meals Act

Velja od: 12. 1. 2013

Uporablja se od: 1. 2. 2013

Opomba: Zakon ureja organizacijo šolske prehrane za učenke in učence ter dijakinje in dijake, njihovo pravico do subvencije za šolsko prehrano ter nadzor nad izvajanjem tega zakona. Zakon se uporablja za osnovne in srednje šole ter za osnovne in srednje šole v okviru zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe. Ta zakon se ne uporablja za udeležence v programih izobraževanja odraslih. Določbe šestega in osmega odstavka 4. člena ter 19. in 20. člena tega zakona se smiselno uporabljajo v vrtcih, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence, dijaških domovih ter v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti.

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6564


<<<