Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV)

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: 35/2022

Naslov angleškega prevoda: Promotion of Digital Inclusion Act

Velja od: 12. 3. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0653?sop=2022-01-0653

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8516


<<<