Zakon o športu (ZŠpo-1)

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: 29/2017, 21/2018-ZNOrg, 82/2020, (150/2020), 3/2022-ZDeb

Naslov angleškega prevoda: Sports Act

Velja od: 23. 6. 2017

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6853


<<<