Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1)

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: 56/2013, 99/2013-ZUPJS-C, 8/2016, 61/2017-ZUPŠ, 31/2018, 80/2020-ZIUOOPE, 98/2020-ZIUPDV, 112/2021-ZNUPZ, 54/2022-ZUPŠ-1, 122/2023

Naslov angleškega prevoda: Scholarship Act

Velja od: 17. 7. 2013

Uporablja se od: 1. 1. 2014

Opomba: Zakon ureja štipendije za dijake ali dijakinje, vključene v srednješolsko izobraževanje, za študente ali študentke, vključene v programe višješolskega izobraževanja ter visokošolskega izobraževanja in za udeležence ali udeleženke izobraževanja odraslih, vrste štipendij, pogoje za dodelitev, višino in dodatke k štipendijam, postopke dodeljevanja štipendij, sofinanciranje kadrovskih štipendij, vire financiranja, vodenje evidenc, dolžnost poročanja in nadzor nad izvajanjem tega zakona.

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6571