Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1)

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: 61/2006, 87/2011-ZVPI (97/2011-popr.), 55/2017, (100/2022-ZSZUN)

Naslov angleškega prevoda: Professional and Academic Titles Act

Velja od: 14. 6. 2006

Ne velja od: 8. 8. 2022

Opomba: Zakon ureja strokovne in znanstvene naslove, ki se pridobijo na visokošolskih zavodih po končanih javno veljavnih študijskih programih prve, druge ali tretje stopnje. Ureja tudi nazive strokovne izobrazbe, ki se pridobijo v višjih strokovnih šolah po končanih javno veljavnih višješolskih študijskih programih v skladu z zakonom, ki ureja višje strokovno izobraževanje. S pričetkom veljave Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI), Ur. l. RS, št. 87/2011 in 97/2011-popr., prenehajo veljati določbe prvega, drugega in tretjega odstavka 19. člena. Zaradi zaposlovanja v reguliranih poklicih, za katere se s predpisom zahteva slovenski strokovni oziroma znanstveni naslov, pa se te določbe uporabljajo do 17. 12. 2012.

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4294