Zakon o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih (ZSZUN)

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: 100/2022

Naslov angleškega prevoda: Professional Titles and Academic Science and Art Titles Act

Velja od: 9. 8. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2512?sop=2022-01-2512

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8608


<<<