Zakon o ureditvi določenih vprašanj v primeru izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije brez sporazuma o izstopu (ZUVIZK)

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: 20/2019

Naslov angleškega prevoda: Act Regulating Certain Issues regarding the Withrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from European Union without the Withrawal Agreemen

Velja od: 30. 3. 2019

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0813?sop=2019-01-0813

Opomba: Področja štipendiranja, izobraževanja, usposabljanja, opravljanja raziskovalne in razvojne dejavnosti ter postopkov priznavanja poklicnih kvalifikacij urejajo 15., 16. in 17. člen zakona.

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8007


<<<