Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: 62/2010, 40/2011, 110/2011-ZDIU12, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 14/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 99/2013, 46/2014-ZŠolPre-1A, 14/2015-ZUUJFO, 57/2015, 90/2015, 38/2016 Odl. US: U-I-109/15-14, 51/2016 Odl. US: U-I-73/15-28, 88/2016, 61/2017-ZUPŠ, 75/2017, 77/2018, 47/2019, 175/2020-ZIUOPDVE, 189/2020-ZFRO, 54/2022-ZUPŠ-1, 76/2023-ZŠolPre-1B, 95/2023-ZIUOPZP

Naslov angleškega prevoda: Exercise of Rights to Public Funds Act

Velja od: 14. 8. 2010

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4780