Zakon o vajeništvu (ZVaj)

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: 25/2017

Naslov angleškega prevoda: Law on apprenticeship

Velja od: 2. 6. 2017

Uporablja se od: 2. 12. 2017

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1324?sop=2017-01-1324

Opomba: Zakon ureja vajeništvo kot obliko izobraževanja v srednjem poklicnem izobraževanju in v programih nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Za vsa vprašanja v zvezi z vajeništvom, ki jih ta zakon ne ureja, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja poklicno in strokovno izobraževanje.

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7512