Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI)

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: 86/2004, 100/2013, 54/2022-ZUPŠ-1, 95/2023-ZIUOPZP, 102/2023

Naslov angleškega prevoda: Short Cycle Higher Vocational Education Act

Velja od: 6. 8. 2004

Opomba: Zakon ureja izobraževanje za pridobitev in izpopolnjevanje javno veljavne višje strokovne izobrazbe in organizacijo višjih strokovnih šol. Za vprašanja, ki jih ne ureja ta zakon, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja.

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4093