Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP)

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: 152/2020, 175/2020-ZIUOPDVE, 203/2020-ZIUPOPDVE, 15/2021-ZDUOP, 82/2021-ZNB-C, 112/2021-ZNUPZ, 167/2021 Odl.US: U-I-8/21-34, 206/2021-ZDUPŠOP

Naslov angleškega prevoda: Act Determining Temporary Measures to Mitigate and Remedy the Consequences of COVID-19

Velja od: 24. 10. 2020

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8254


<<<