Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027 (ZFSŠI27)

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: 54/2022

Velja od: 4. 5. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1183?sop=2022-01-1183

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8562