Zakon o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva (ZZIRDKG)

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: 36/2021

Naslov angleškega prevoda: Act Providing Land for the Purposes of Carrying Out Research and Educational Processes in the Field of Agriculture and Forestry

Velja od: 26. 3. 2021

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0713?sop=2021-01-0713

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8016


<<<