Zakon o zavodih (ZZ)

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 36/2000, 127/2006-ZJZP

Naslov angleškega prevoda: Institutes Act

Velja od: 30. 3. 1991

Opomba: Ta zakon ureja statusna vprašanja zavodov. Zavodi so organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička. Zavode lahko ustanovijo domače in tuje fizične in pravne osebe, če ni za posamezne dejavnosti ali za posamezne vrste zavodov z zakonom drugače določeno.

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO10


<<<