Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP)

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: 105/2022

Velja od: 17. 8. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2603?sop=2022-01-2603

Opomba: Zakon spreminja med drugim tudi prvi in drugi odstavek 46. člena v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8584