Predpisi s področja vzgoje in izobraževanja – pojasnila

Podatki, objavljeni v tej zbirki, so informativnega značaja, kar pomeni, da za pravilnost in popolnost podatkov Eurydice Slovenija ne prevzema nobene odgovornosti, in da so pravno veljavni le podatki in besedila pravnih aktov, objavljeni v uradnih glasilih.

Klasifikacija predpisov s področja vzgoje in izobraževanje ter sorodnih področij v tej zbirki temelji na dveh podatkih:

 1. skupini (področju), ki ji predpis pripada in
 2. “ravni” oz. “vrsti” izobraževanja.

Skupine (področja)

Kot skupino (področje) opredeljujemo temeljno vsebino, ki jo predpis obravnava; tako je nastalo naslednjih 8 skupin (področij) predpisov:

 • temeljni predpisi (o organizaciji in sistemu vzgoje in izobraževanja, o ustanavljanju in organizaciji vzgojno-izobraževalnih zavodov, o financiranju, normativih in standardih za izvajanje dela, ipd.);
 • predpisi o vsebini – programski strukturi vzgoje in izobraževanja – (o vzgojno-izobraževalnih programih, programih usposabljanja ipd.);
 • predpisi s področja učbenikov in drugega učnega gradiva;
 • predpisi o vzgojiteljih/vzgojiteljicah, učiteljih/učiteljicah in drugem osebju v vzgoji in izobraževanju (kadrovski pogoji, kolektivne pogodbe, pogoji za zasedbo delovnih mest, plače, ipd.);
 • predpisi s področja dostopa do izobraževanja in pogojih za končanje le-tega (vpis, ocenjevanje, napredovanje, zaključek izobraževanja, šolski oziroma študijski koledar);
 • predpisi s področja dokumentacije, registrov, razvidov, obrazcev, spričeval, diplom;
 • predpisi s področja “spremljevalnih” dejavnosti v vzgoji in izobraževanju: štipendiranje, dijaški in študentski domovi, prehrana učencev/učenk, dijakov/dijakinj, študentov/študentk, druge oblike finančne pomoči učečim se in/ali njihovim družinam;
 • predpisi s področja povezovanja vzgoje in izobraževanja s trgom dela (podatki o poklicih, poklicno usmerjanje, pripravništvo, deloma zaposlovanje)

Vsak predpis je lahko uvrščen v več skupin (področij) predpisov.

“Ravni” (“vrste”)

“Ravni” (“vrste”) izobraževanja so definirane takole:

 • predšolska vzgoja,
 • osnovnošolsko (obvezno) izobraževanje,
 • srednješolsko izobraževanje (nižje poklicno, srednje poklicno, srednje splošno, srednje tehniško in strokovno, poklicno-tehniško, poklicni tečaji, maturitetni tečaj)
 • višje strokovno izobraževanje (višje strokovne šole),
 • visokošolsko izobraževanje (visoke šole, umetniške akademije, fakultete, univerze, deloma raziskovalna dejavnost),
 • izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (ne glede na prvih pet “nivojev” izobraževanja!),
 • glasbeno šolstvo,
 • izobraževanje odraslih (ne glede na prvih pet “ravni” izobraževanja!),
 • šport (vsi predpisi, ne glede na skupino in prvih pet “ravni” izobraževanja)
 • drugi predpisi, ki se tudi dotikajo izobraževanje (s področja raziskovalne dejavnosti, zdravstva, javne uprave, zaposlovanja, avtošol, ipd.)

Vsak predpis je lahko uvrščen v več “ravni” (“vrst”) predpisov.

Zbirka je sestavljena iz dveh velikih skupin:

 • trenutno veljavni predpisi,
 • predpisi, ki ne veljajo več (arhiv predpisov).

Zbirka “trenutno veljavni predpisi” naj bi vsebovala vse predpise, ki trenutno veljajo ali se na podlagi prehodnih določb še uporabljajo, medtem ko “arhiv predpisov” ne vsebuje vse zakonodajne zgodovine (niti za čas samostojne Slovenije ne, kaj šele za obdobja pred letom 1991).

Vsebina

Podatki v zbirki predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa so:

 • ime predpisa
 • podatek o objavi/objavah v Uradnem listu RS,
 • datum, od kdaj predpis velja,
 • datum, od kdaj predpis ne velja več,
 • datum, od kdaj se predpis uporablja (če je različen od datuma uveljavitve),
 • datum, do kdaj se predpis uporablja (če je različen od datuma, ko ne velja več),
 • prevod imena v angleški jezik (ne za vse predpise!),
 • povezava na podatke o predpisu v Pravno-informacijskem sistemu RS, kjer so objavljena tudi morebitna uradna (UPB) in/ali neuradna prečiščena besedila (NPB),
 • povezava na uradno objavo v Uradnem listu RS (če predpis še ni doživel sprememb in dopolnitev in je torej objava v Uradnem listu celovito besedilo) ali
 • (ne vedno) povezava na neuradno prečiščeno besedilo (če je bil predpis spremenjen in v Uradnem listu celovitega besedila ni),
 • morebitne druge podatke (opombe, povezave na spletne strani z več informacijami ipd.).

Zbirka torej pretežno le napotuje na vire, kjer boste predpis in njegove morebitne spremembe tudi našli in prebrali.

Zbirka omogoča tudi iskanje predpisov: pripravljenih je tudi nekaj namigov za iskanje po zbirki.

Zbirka vsebuje samo predpise “državnega” pomena – v zbirki ni predpisov, ki jih na področju vzgoje in izobraževanja sprejemajo npr. občine! V letu 2011 je sicer pričel nastajati Register lokalnih predpisov, ki zajema tekoče objave predpisov 212 občin.

Prav tako v zbirki ni predpisov Evropske unije (več informacij o teh predpisih boste našli v povezavah na straneh Pravno-informacijskega sistema RS pod zavihkom “Strokovni” ali na straneh zakonodaje Evropske unije EUR Lex.

Koristne povezave

Pravno – informacijski sistem Republike Slovenije (PIS)

PIS povezuje registre in zbirke državnih organov in Javnega podjetja Uradni list RS, med katerimi je osrednji del Register predpisov Republike Slovenije (RPS). Prednost sistema je, da pri predpisih, ki ne veljajo več, neposredno napotuje na veljavni predpis (če obstaja), ki je zamenjal neveljavni predpis. PIS preko EUROVOC deskriptorjev omogoča dostop tudi do relevantnih predpisov Evropske unije.

Register lokalnih predpisov Republike Slovenije

V začetni fazi (sredi leta 2011) je zajemal predpise 139 občin, ki objavljajo svoje predpise v Uradnem listu RS, od vključno leta 2007 do tekočih objav. V nadaljevanju se bo dopolnjeval s predpisi preteklih let do vključno leta 1991 in objavami iz drugih uradnih glasil.

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije je uradno glasilo, v katerem se objavljajo državni predpisi in drugi akti, kadar je z zakonom ali drugim predpisom tako določeno. V uradnem listu se objavljajo tudi predpisi in drugi akti lokalnih skupnosti, če tako določajo njihovi statuti. Uradni list RS izhaja v elektronski in tiskani izdaji. Elektronska izdaja uradnega lista se varno elektronsko podpiše in objavi na spletnih straneh Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije. Elektronska in tiskana izdaja uradnega lista izideta istega dne. Če obe izdaji ne izideta istega dne oziroma v enakem besedilu, se za izid šteje elektronska izdaja. Elektronska izdaja uradnega lista je dostopna brezplačno.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Zakonodaja in dokumenti

Na teh straneh lahko najdete veljavne predpise s področja vzgoje in izobraževanja, znanosti in športa ter predloge predpisov.

Ministrstvo delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – Zakonodaja in dokumenti – Veljavni predpisi

Na teh straneh lahko najdete veljavne predpise s področja delovnih razmerij in drugih oblik dela, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, varnosti in zdravja pri delu, zaposlovanja, vseživljenjskega učenja, delovnih migracij, družine, socialnih zadev, invalidov ter vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja.