Področja: Predšolska vzgoja

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 1. 11. 2009

Ne velja od: 27. 2. 2010

Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport

Uradni list: 84/2009, (14/2010)

Naslov angleškega prevoda: Rules on Establishing the Amount of Funds Allocated for Productivity Bonus on Public Instruments under the Authority of the Ministry of Education and Sport for Successful Selling of Goods and Services on the Securities Markets

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 15. 6. 1996

Ne velja od: 18. 3. 2006

Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Uradni list: 30/1996, 54/1997, 50/1998, 19/2002, 23/2006

Naslov angleškega prevoda: Ministerial Order on Probationary Service and Teaching Certification Examination of Professionals in Public Service

Opomba: Določbi prvega in tretjega odstavka 46. člena pravilnika se uporabljata še pet let po uveljavitvi tega pravilnika (do 2.3.2007)

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 1. 3. 2009

Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

Uradni list: 14/2009, 16/2009-popr., 23/2009, 51/2010, 67/2010, 80/2010-ZUTD, 41/2012, 68/2012, 47/2013, 96/2014, 39/2015, 57/2015, 73/2015, 98/2015, 6/2016, 38/2016, 62/2016, 4/2017, 26/2017, 35/2017, 54/2017, 5/2018, 35/2018, 43/2018, 64/2018, 6/2019, 35/2019, 59/2019, 78/2019, 7/2020, 129/2020, 3/2021, 16/2021, 61/2021, 87/2021, 158/2021, 15/2022, 68/2022, 74/2022

Naslov angleškega prevoda: Decree on salaries and other remunerations of public servants working abrood

Odredba o sprejemu programa pedagoško-andragoškega in specialnopedagoškega izpopolnjevanja za strokovne delavce s srednjo in srednjo strokovno izobrazbo

Uradni list: 73/2010

Naslov angleškega prevoda: Order on the Adoption of Pedagogic-Andragogic and Special Pedagogic Training for Professional Workers with Upper Secondary and Upper Secondary Tehnical Education

Opomba: Program pedagoško-andragoškega in specialnopedagoškega izpopolnjevanja za strokovne delavce s srednjo in srednjo strokovno izobrazbo nadomesti dosedanji vzgojnoizobraževalni program za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe, ki ga je sprejela skupščina Posebne izobraževalne skupnosti za pedagoško usmeritev 29. junija 1981.

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 4. 11. 1994

Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih (SZNS)

Uradni list: 65/1994

Naslov angleškega prevoda: Self-Governing Ethnic Communities Act

Opomba: Za uresničevanje posebnih pravic, ki jih zagotavlja ustava Republike Slovenije, za uveljavljanje svojih potreb in interesov in za organizirano sodelovanje pri javnih zadevah, ustanovijo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti na območjih, kjer. avtohtono živijo, samoupravne narodne skupnosti.

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 19. 10. 1991

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti

Uradni list: 18/1991-I, 53/1992, 13/1993-ZNOIP, 34/1993, 12/1994, 15/1994, 18/1994-ZRPJZ, 27/1994, 59/1994, 80/1994, 39/1995, 60/1995, 64/1995, 2/1996, 20/1996, 37/1996, 56/1996, 1/1997 (2/1997 popr.), 19/1997, 25/1997, 37/1997, 40/1997-ZDMPNU, 79/1997, 87/1997-ZPSDP, 87/1997-ZURD98, 3/1998, 3/1998, 3/1998, 7/1998, 9/1998, 9/1998, 51/1998, 2/1999, 2/1999, 2/1999, 39/1999-ZMPUPR, 39/1999 (40/1999 popr.), 59/1999, 59/1999, 59/1999, 3/2000, 3/2000, 3/2000, 3/2000, 62/2000, 67/2000, 81/2000, 116/2000, 122/2000, 3/2001, 8/2001, 23/2001, 43/2001, 43/2001, 43/2001, 43/2001, 99/2001, 6/2002, 6/2002, 8/2002, 9/2002, 19/2002, 19/2002, 19/2002, 69/2002, 69/2002, 69/2002, 8/2003, 8/2003, 8/2003, 8/2003, 73/2003, 77/2004, 81/2004, 61/2005, 115/2005, 43/2006-ZKolP, 71/2006, 138/2006, 62/2007, 65/2007, 67/2007, 120/2007, 19/2008, 57/2008, 67/2008, 67/2008, 1/2009, 2/2010, 52/2010, 2/2011, 3/2012, 40/2012, 1/2013, 3/2013, 46/2013, 67/2013, 107/2013, 7/2014, 52/2014, 95/2014, 3/2015, 55/2015, 91/2015, 49/2016, 88/2016, 35/2017, 80/2018 (7/2019 - razlaga), 31/2019, 82/2020 (razlaga aneksa 40/2012), 97/2020, 160/2020 (Aneks), 88/2021 (Aneks), 172/2021 (razlaga aneksa 88/2021), 58/2022 (razlaga aneksa 88/2021)

Naslov angleškega prevoda: Collective Agreement for the Non-Economic Sector of the Republic of Slovenia