Področja: Predšolska vzgoja

Pravilnik o dodeljevanju štipendij za področje vzgoje in izobraževanja

Uradni list: 35/2022

Naslov angleškega prevoda: Rules on teacher education student grants

Opomba: Pravilnik ureja postopek, pogoje in merila za dodeljevanje štipendij študentom študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki je z zakonom in drugimi predpisi določena kot ustrezna za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja.

Pravilnik o opredelitvi dejavnosti predšolske vzgoje in izvajanju varstva predšolskih otrok, registraciji dejavnosti predšolske vzgoje in varstva predšolskih otrok ter o pogojih za delovanje varuha predšolskih otrok in opravljanje varstva otrok kot osebnega dopolnilnega dela

Uradni list: 189/2021

Naslov angleškega prevoda: Rules on the definition and registration of the preschool education activity and care of preschool children, as well as requirements for child minders and personal supplementary work

Opomba:
Pravilnik podrobneje določa opredelitev in registracijo dejavnosti predšolske vzgoje in izvajanje varstva predšolskih otrok, za katere se izvajalci v skladu z zakonom vpišejo v razvid izvajalcev javno-veljavnih programov ali v register varuhov predšolskih otrok, ki ga vodi ministrstvo.
Pravilnik določa tudi podrobnejše pogoje za opravljanje varstva predšolskih otrok na domu, ki ga izvaja varuh predšolskih otrok na domu in za opravljanje občasnega varstva otrok na domu, ki se izvaja kot osebno dopolnilno delo in pogoje.
S pravilnikom se določajo storitve, ki po vsebini predstavljajo izvajanje posameznih dejavnosti za predšolske otroke in ki ne sodijo v dejavnost predšolske vzgoje ali izvajanje varstva predšolskih otrok in se zanje ne uporablja zakonodaja iz prvega odstavka tega člena.