Področja: Predšolska vzgoja

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 26. 5. 2001

Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI)

Uradni list: 35/2001, 102/2007-ZOsn-F, 11/2018

Naslov angleškega prevoda: Act Implementing Special Rights of Members of the Italian and Hungarian Ethnic Communities Regarding Education and Training

Opomba: Zakon ureja uresničevanje pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja in srednjega splošnega izobraževanja. Spremembe in dopolnitve zakona, objavljene v Uradnem listu RS št. 11/2018, začnejo veljati 10. 3. 2018, uporabljati pa se začnejo 1. 9. 2018.

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 10. 6. 2008

Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)

Uradni list: 57/2008, 86/2008, 3/2009 (razlaga), 16/2009 (razlaga), 23/2009 (Aneks št. 1), 33/2009 (razlaga), 48/2009 (razlaga), 91/2009 (Aneks št. 2), 8/2010 - Odl. US: U-I-244/08-14, 31/2010 (razlaga), 83/2010, 89/2010 (Aneks št. 3 in Aneks št. 4), 59/2011 (razlaga), 6/2012 (razlaga), 40/2012 (Aneks št. 5), 22/2013 (3 razlage), 46/2013 (Aneks št. 6) 45/2014 (razlaga), 95/2014 (Aneks št. 7), 90/2015-ZUPPJS16, 91/2015 (Aneks št. 8), 88/2016-ZUPPJS17, 21/2017 (Aneks št. 9), 46/2017 (Aneks št. 10), 69/2017 (Aneks št. 11), 80/2018 (Aneks št. 12), 48/2020 (razlaga), 175/2020-ZIUOPDVE

Naslov angleškega prevoda: Collective Agreement for Public Sector

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 27. 7. 1994

Ne velja od: 24. 5. 2008

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede

Uradni list: 41/1994, 49/1995, 66/1996, 54/1999, 2/2001, 19/2001 Odl.US: U-I-91/97-37, 39/2002, 55/2002-popr., (51/2008)

Naslov angleškega prevoda: Regulation on Salary Increases of Staff in Pre-school Institutions and Schools

Opomba: Predpis se je ob sprejemu imenoval "Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede", s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede (Uradni list RS, št. 66/1996) pa je bil naslov spremenjen v "Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede".         Od 24. maja 2008 dalje se za postopke napredovanja v plačilne razrede za zaposlene v vrtcih, osnovnih, srednjih, višjih strokovnih in glasbenih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter v organizacijah za izobraževanje odraslih uporablja Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/2008, 91/2008 in 113/2009).

Čistopis (datoteka): http://zakonodaja.sio.si/wp-content/uploads/sites/10/2011/08/pr_napredovanje_vrtci_in_sole_v_plac_razrede_npb.pdf