Področja: Predšolska vzgoja

Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI)

Uradni list: 29/1996, 91/2005, 114/2005-UPB1

Naslov angleškega prevoda: School Inspection Act

Opomba: Zakon ureja organizacijo, področja nadzora in pristojnosti šolske inšpekcije z namenom, da se zagotovi spoštovanje zakonitosti in s tem zaščita pravic predšolskih otrok, učencev, dijakov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih ter strokovnih delavcev. Šolska inšpekcija obsega nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, ki jo opravljajo vrtci, osnovne šole, glasbene šole, nižje in srednje poklicne šole, srednje tehniške in strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole, zavodi za izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, organizacije za izobraževanje odraslih in zasebniki, ki izobražujejo po javno veljavnih programih. Šolska inšpekcija obsega tudi nadzor nad izvrševanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo domove za učence in dijaške domove.Za domove za učence in dijaške domove se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za šole in vrtce.

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 23. 9. 2006

Uredba o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg

Uradni list: 98/2006, 56/2007, 57/2008, 36/2009, 37/2010, 34/2011, 35/2012, 40/2013, 33/2014, 35/2015

Naslov angleškega prevoda: Decree implementing the Commission Decision requiring Member States to take measures to ensure that only lighters which are child-resistant are placed on the market and to prohibit the placing on the market of novelty lighters

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 1. 11. 2009

Ne velja od: 27. 2. 2010

Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport

Uradni list: 84/2009, (14/2010)

Naslov angleškega prevoda: Rules on Establishing the Amount of Funds Allocated for Productivity Bonus on Public Instruments under the Authority of the Ministry of Education and Sport for Successful Selling of Goods and Services on the Securities Markets

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 15. 6. 1996

Ne velja od: 18. 3. 2006

Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Uradni list: 30/1996, 54/1997, 50/1998, 19/2002, 23/2006

Naslov angleškega prevoda: Ministerial Order on Probationary Service and Teaching Certification Examination of Professionals in Public Service

Opomba: Določbi prvega in tretjega odstavka 46. člena pravilnika se uporabljata še pet let po uveljavitvi tega pravilnika (do 2.3.2007)