Področja: Šport

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 18. 7. 1998

Zakon o policiji (ZPol)

Uradni list: 49/1998 (66/1998 popr.), 43/2001 Odl.US: U-I-407-98-25, 93/2001, 56/2002-ZJU, 26/2003-ZPNOVS, 48/2003 Odl.US: U-I-272/98-26, 79/2003, 110/2003-UPB1, 43/2004-ZKP-F, 50/2004, 54/2004-ZDoh-1 (56/2004 popr., 62/2004 popr., 63/2004 popr.), 102/2004-UPB2 (14/2005 popr.), 53/2005, 70/2005-UPB4, 98/2005, 113/2005-ZJU-B, 3/2006-UPB5, 36/2006 Odl.US: U-I-152/03-13, 78/2006, 107/2006-UPB6, 14/2007-ZVS, 42/2009, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 66/2009-UPB7, 22/2010, 26/2011 Odl. US: U-I-271/08-19, 58/2011-ZDT-1, 40/2012-ZUJF, 96/2012-ZPIZ-2, 15/2013-ZNPPol, 15/2013-ZODPol

Naslov angleškega prevoda: Police Act