Področja: Srednje šolstvo

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 21. 5. 2022

Uporablja se od: 1. 9. 2022

Navodila o prilagajanju izrednega srednješolskega izobraževanja

Uradni list: 60/2022

Naslov angleškega prevoda: Instructions on how to adapt the part-time upper secondary education

Opomba: S temi navodili se urejajo prilagoditve izobraževanja v izrednem srednješolskem izobraževanju (v nadaljnjem besedilu: izredno izobraževanje), ki obsegajo organizacijo, časovno razporeditev izobraževanja in vodenje dokumentacije.

Pravilnik o dodeljevanju štipendij za področje vzgoje in izobraževanja

Uradni list: 35/2022

Naslov angleškega prevoda: Rules on teacher education student grants

Opomba: Pravilnik ureja postopek, pogoje in merila za dodeljevanje štipendij študentom študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki je z zakonom in drugimi predpisi določena kot ustrezna za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja.