Področja: Temeljni zakoni

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 2. 6. 2017

Uporablja se od: 2. 12. 2017

Zakon o vajeništvu (ZVaj)

Uradni list: 25/2017

Naslov angleškega prevoda: Law on apprenticeship

Opomba: Zakon ureja vajeništvo kot obliko izobraževanja v srednjem poklicnem izobraževanju in v programih nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Za vsa vprašanja v zvezi z vajeništvom, ki jih ta zakon ne ureja, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja poklicno in strokovno izobraževanje.

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 17. 7. 2013

Uporablja se od: 1. 1. 2014

Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1)

Uradni list: 56/2013, 99/2013-ZUPJS-C, 8/2016, 61/2017-ZUPŠ, 31/2018, 80/2020-ZIUOOPE, 98/2020-ZIUPDV, 112/2021-ZNUPZ, 54/2022-ZUPŠ-1, 122/2023

Naslov angleškega prevoda: Scholarship Act

Opomba: Zakon ureja štipendije za dijake ali dijakinje, vključene v srednješolsko izobraževanje, za študente ali študentke, vključene v programe višješolskega izobraževanja ter visokošolskega izobraževanja in za udeležence ali udeleženke izobraževanja odraslih, vrste štipendij, pogoje za dodelitev, višino in dodatke k štipendijam, postopke dodeljevanja štipendij, sofinanciranje kadrovskih štipendij, vire financiranja, vodenje evidenc, dolžnost poročanja in nadzor nad izvajanjem tega zakona.

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 30. 5. 2012

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

Uradni list: 40/2012, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl. US: U-I-186/12-34, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013-ZOPRZUJF, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013-ZJAKRS-A, 99/2013-ZUPJS-C, 99/2013-ZSVarPre-C, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013-ZDavNepr, 107/2013 Odl. US: U-I-146/12-35, 85/2014, 95/2014, 24/2015 Odl. US: U-I-139/14-13, 90/2015, 102/2015, 24/2016 Odl. US: U-I-122/15-11, U-I-199/15-6, 63/2016-ZDoh-2R, 88/2016-ZUPPJS17, 77/2017-ZMVN-1, 33/2019-ZMVN-1A, 72/2019

Naslov angleškega prevoda: Fiscal Balance Act

Opomba:

S tem zakonom se za zagotovitev vzdržnih javnih financ in za zmanjšanje izdatkov proračunov spreminjajo in dopolnjujejo določbe v devetintridesetih zakonih, med njimi v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakonu o visokem šolstvu, Zakonu o osnovni šoli, Zakonu o vrtcih, Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakonu o subvencioniranju študentske prehrane, Zakonu o štipendiranju, Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in Zakonu o javnih uslužbencih. Zakon določa tudi trajne ukrepe na področju študentskega dela in subvencioniranja cene malice ter začasne ukrepe uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, starševskega varstva in družinskih prejemkov, socialno varstvenih prejemkov, plač, povračil stroškov in nekaterih drugih prejemkov zaposlebnih ter ukrepe za omejevanje stroškov v javnem sektorju.