Področja: Temeljni zakoni

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 30. 3. 1991

Zakon o zavodih (ZZ)

Uradni list: 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 36/2000, 127/2006-ZJZP

Naslov angleškega prevoda: Institutes Act

Opomba: Ta zakon ureja statusna vprašanja zavodov. Zavodi so organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička. Zavode lahko ustanovijo domače in tuje fizične in pravne osebe, če ni za posamezne dejavnosti ali za posamezne vrste zavodov z zakonom drugače določeno.

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 20. 7. 2004

Ne velja od: 17. 11. 2011

Uporablja se od: 20. 1. 2005

Uporablja se do: 1. 6. 2014

Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (ZPVI)

Uradni list: 73/2004, 87/2011-ZVPI, 97/2011-popr.ZVPI, 109/2012-ZVPI-A

Naslov angleškega prevoda: Recognition and Assessment of Education Act

Opomba: Zakon ureja postopek in merila ter določa organe za priznavanje ter vrednotenje tujega in vrednotenje slovenskega izobraževanja, uporabo v tujini pridobljenega naziva poklicne in strokovne izobrazbe ter uporabo v tujini pridobljenega strokovnega oziroma znanstvenega naslova. Raba nekaterih določb tega zakona po prenehanju njegove veljavnosti je določena v 27., 28. in 29. členu Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI), Ur. l. RS, št. 87/2011, 97/2011-popr. in 109/2012.

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 15. 3. 1996

Zakon o vrtcih (ZVrt)

Uradni list: 12/1996, 44/2000, 78/2003, 113/03-UPB1, 72/2005, 100/2005-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO, 55/2017, 49/2020-ZIUZEOP, 175/2020-ZIUOPDVE, 18/2021, 95/2023-ZIUOPZP

Naslov angleškega prevoda: Kindergarten Act

Opomba: Zakon ureja predšolsko vzgojo, ki jo izvajajo javni in zasebni vrtci. Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja in poteka po načelih: demokratičnosti, pluralizma, avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih, enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnosti med otroki, pravice do izbire in drugačnosti in ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja. Cilji predšolske vzgoje v vrtcih so: razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih, razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah, razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja, negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja, spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja, spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja, posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja, spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje. Prevod neuradnega prečiščenega besedila zakona v angleščino je v priponki.

priponka: http://zakonodaja.sio.si/wp-content/uploads/sites/10/2011/08/ZVrt_EN_končni_pop_SAD_190522.pdf

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 26. 5. 2001

Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI)

Uradni list: 35/2001, 102/2007-ZOsn-F, 11/2018, 102/2023

Naslov angleškega prevoda: Act Implementing Special Rights of Members of the Italian and Hungarian Ethnic Communities Regarding Education and Training

Opomba: Zakon ureja uresničevanje pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja in srednjega splošnega izobraževanja. Spremembe in dopolnitve zakona, objavljene v Uradnem listu RS št. 11/2018, začnejo veljati 10. 3. 2018, uporabljati pa se začnejo 1. 9. 2018.

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 6. 8. 2004

Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI)

Uradni list: 86/2004, 100/2013, 54/2022-ZUPŠ-1, 95/2023-ZIUOPZP, 102/2023

Naslov angleškega prevoda: Short Cycle Higher Vocational Education Act

Opomba: Zakon ureja izobraževanje za pridobitev in izpopolnjevanje javno veljavne višje strokovne izobrazbe in organizacijo višjih strokovnih šol. Za vprašanja, ki jih ne ureja ta zakon, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja.

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 11. 8. 2006

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1)

Uradni list: 79/2006, 68/2017, 46/2019, 95/2023-ZIUOPZP

Naslov angleškega prevoda: Vocational and Technical Education Act

Opomba: S tem zakonom se ureja izobraževanje za pridobitev nižje in srednje poklicne ter srednje strokovne izobrazbe. S tem zakonom se ureja tudi izpopolnjevanje po pridobljeni izobrazbi ter usposabljanje, ki ni urejeno s predpisi s področja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 31. 12. 1993

Zakon o visokem šolstvu (ZVis)

Uradni list: 67/1993, 39/1995 Odl.US: U-I-22/94-15, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 35/1998 Odl.US: U-I-243/95-13, 99/1999, 64/2001, 100/2003, 134/2003-UPB1, 63/2004, 100/2004-UPB2, 94/2006, 119/2006-UPB3, 59/2007-ZŠtip, 63/2007-popr., 15/2008 Odl.US: U-I-370/06-20, 64/2008, 86/2009, 62/2010-ZUPJS, 34/2011 Odl.US: U-I-156/08-16, 78/2011, 32/2012-UPB7, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 109/2012, 85/2014, 75/2016, 61/2017-ZUPŠ, 65/2017, 49/2020-ZIUZEOP, 80/2020-ZIUOOPE, 152/2020-ZZUOOP, 175/2020-ZIUOPDVE, 42/2021 Odl.US: U-I-163/16-14, 57/2021 Odl.US: U-I-480/20-17, 54/2022-ZUPŠ-1, 100/2022-ZSZUN, 95/2023-ZIUOPZP

Naslov angleškega prevoda: Higher Education Act

Opomba: Zakon ureja statusna vprašanja visokošolskih zavodov, pogoje za opravljanje visokošolske dejavnosti, opredeljuje javno službo v visokem šolstvu in ureja način njenega financiranja. S tem zakonom se urejajo tudi statusna vprašanja knjižnic in inštitutov ter drugih zavodov, katerih dejavnost je potrebna za uresničevanje visokošolske dejavnosti, če so ustanovljeni v okviru univerz, in študentskih domov.

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 15. 3. 1996

Zakon o osnovni šoli (ZOsn)

Uradni list: 12/1996, 33/1997, 59/2001, 71/2004, 23/2005-UPB1, 53/2005, 70/2005-UPB2, 60/2006 (63/2006 popr.), 81/2006-UPB3, 102/2007, 107/2010, 87/2011, 40/2012-ZUJF, 63/2013, 46/2016-ZOFVI-K, 76/2023

Naslov angleškega prevoda: Basic School Act

Opomba: Zakon ureja osnovnošolsko izobraževanje, ki ga izvajajo javne in zasebne osnovne šole ali se izvaja kot izobraževanje na domu. Obvezno osnovnošolsko izobraževanje traja devet let. Z vstopom v 1. razred osnovne šole otrok pridobi status učenca. Učenec zaključi osnovnošolsko izobraževanje, ko uspešno konča 9. razred. Učenec izpolni osnovnošolsko obveznost po devetih letih izobraževanja.